BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BENGİ Projesi Uygulama Esasları

BENGİ Projesi Uygulama Esasları

Proje Adı: Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi ( B E N G İ )

Projenin Konusu : Balıkesir’de Eğitim- Öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okul ve kurumlarda faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydalılığını izlemek. Projeyi Hazırlayan Birim : Balıkesir İl Mili Eğitim Müdürlüğü

Projenin Gerekçesi : Balıkesir’de milli-manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, insanları ve doğayı seven, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarısında artış gösteren öğrenciler yetiştirmek.

Projenin Özeti / İlkeleri

1. BENGİ, ilimizde eğitimin kalitesini artırmak için yapılacak çalışmaları içermektedir.

2. Kurulan sistem üzerinden dijital olarak veri girişinin yapıldığı ve çalışmaların izlenebildiği interaktif bir ortamdır.

3. Bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal alanlarda yapacağı bütün çalışmaları değerler eğitimiyle ilişkilendirir.

4. Sektörlerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin istihdamına yönelik çalışmalar yapar.

5. Günümüzde teknolojinin sürekli gelişimine bağlı olarak bilgi kaynaklarının değişmesi nedeniyle hayat boyu öğrenmeyi esas alır. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın artması için çalışmalar yapar.

6. Öğrencileri yetenek ve ilgileri doğrultusunda yönlendirir ve destek olur.

7. Bengi yazılımına entegre soru bankası sayesinde sınavlar gerçekleştirilir ve yine yazılım üzerinden alınan sınav analizleri sayesinde eğitim öğretim süreci sürekli izlenebilir hale getirilir. İl genelinde her dönem için en az bir kere olmak şartıyla ortak sınavlar yapılır.

8. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefler ve okul çalışmalarında çeşitli okuma etkinliklerine yer verilir.

9. Okullarımıza çeşitli mesleklerden kariyer yapmış şahsiyetler davet edilerek hem değerler eğitiminde hem de çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik yapmaları sağlanır. Bu aynı zamanda eğitim öğretim çalışmalarına toplumsal katılımı sağlar.

10. Hiçbir okul diğerleri ile kıyaslanmaz. Her okul kendi hedeflerini belirler ve o doğrultuda çalışır.

11. Çocuklara okulu sevdirmek esastır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, içerisine oyunlar eklenerek çocukların ihtiyaç seviyelerine göre eğlenceli biçimde sunulur.

12. .Eğitim öğretim faaliyetleri planlanırken farklı gelişen çocukların özellikleri dikkate alınır.

13. Başarının ödüllendirildiği bir sistemdir.

14. BENGİ projesi, 14 bin personelimiz ve 183 bin öğrencimizle birlikte uygulanır.

BENGİ Projesi Uygulama Esasları

1. Projemizde her okul öncelikle kendi durumunu tespit edecek ve bu duruma göre bir eylem planı hazırlayacaktır. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturulan etkinlik en uygun olan etkinlikleri seçecek ve uygulayacaktır.

2. BENGİ projesi ilimizdeki okul/kurumlarda uygulanan tüm projeleri bir çatı altında toplar ve geliştirdiği yazılım ile projelerin diğer kurumlar tarafından görülmesi ve örnek uygulamaların paylaşılmasını sağlar.

3. İl Proje Yürütme Teknik Komisyonu tarafından BENGİ Projesi hakkında İl/İlçe/Bölge/Kurum düzeyinde bilgilendirme amaçlı seminerler yapılır.

4. Bengi Projesi yazılım hazırlama, veri havuzu ve güvenliği, web portalı ile ilgili teknik iş ve işlemler Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Teknoloji Hizmetleri birimi sorumluluğunda yürütülür ve takip edilir.

5. Projenin uygulanmasında il ve ilçelerde “BENGİ Yürütme Kurulları” okullarda ise tüm personelin katılımı ile “BENGİ Çalışma Komisyonları” kurulur. Yapılan etkinlikler komisyonlarca yürütülür ve değerlendirilir.

6. Geliştirilmeye en çok ihtiyacı bulunan okullara “Okul Koordinatörlüğü Sistemi” uygulanır. Bu sistem kapsamında ilde Vali, İl Milli Eğitim Müdürü; ilçelerde Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürleri belirledikleri okullarda izleme ve koordinasyon çalışması yapar.

7. Kaymakamlık tarafından görevlendirilen “BENGİ İlçe Formatör Öğretmenleri” ilçede görev yapan öğretmenlere BENGİ projesini tanıtır.

8. İl genelinde BENGİ çalışmalarına aktif katılan öğrenci, öğretmen ve velilerin ödüllendirilmesi sağlanır.

9. İl Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Medya Ekibi kurularak proje ile ilgili her türlü basın-yayın, reklam ve tanıtım faaliyetleri organize edilir. Proje ile ilgili tanıtım materyalleri okul / kurumlara dağıtılır.

10. STK / Üniversite / Medya / Belediye / İl Müdürlükleri ve diğer özel sektörlerle işbirliği yapılarak, faaliyet tanıtımları, eğitim araştırmaları yapılır.

11. Projede yer alan faaliyetler, stratejik öncelik ve hedefler göz önünde bulundurularak belirlenir. BENGİ aşağıdaki temel stratejik öncelikler ekseninde yürütülür ve belirtilen ana temalar altında bulunan eylemlerle hayata geçirilir.

 

Akademik Başarıyla İlgili Esaslar

1. Tüm sınıf kademelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönerge doğrultusunda açılan “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” etkin, verimli şekilde yürütülüp; öğrencilerin katılımını ve devamını sağlamak için velilerden destek istenir.

2. Öğrencilerin okula devamlılık oranını yükseltmek amacıyla etkinlikler düzenlenir. Buna bağlı olarak okulda en az devamsızlık yapan öğrenciler ve veliler ödüllendirilir.

3. Okullarımızda kariyer sahibi başarılı şahsiyetlerle ilgili köşeler oluşturulur, kariyer günleri düzenlenir ve eğitim öğretim yılı başından itibaren yapılan planlamaya göre üniversite ve lise tanıtımları organize edilir.

4. Okullarda tüm öğretmenlerle hazırlanacak bir plan doğrultusunda, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin başarı takibini sağlamak ve öğrencilerin yeteneklerine uygun meslekleri tanımaları amacıyla ‘Kariyer Danışmanlığı’ uygulaması yapılır. Bu sınıflardaki her öğrencimize bir kariyer danışmanı öğretmen görevlendirilir. Öğrenci ve velileri; işverenler, sanayi odaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla buluşturarak, kariyer planlamaları yapılır.

5. İlimizde okul öncesi eğitimin özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve her çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanması için gerekli tedbirler alınır. Ailelere Okul Öncesi eğitimin önemi konusunda bilgilendirici faaliyetler yapılır ve yılsonu şenlikleri düzenlenir.

6. Medya okuryazarlığı konusunda yapacağımız bilgilendirme çalışmaları ile sosyal medyanın etkin ve doğru kullanımı sağlanır. Cep telefonlarının ve tabletlerin eğitim ortamında yararlı bir biçimde kullanıldığı projelerin yaygınlaştırılması sağlanır. İletişim araçlarının uygun kullanımı için öğrencilerimize rehberlik edip il genelinde ortak tutum sergilenir.

7. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde olimpiyat, yarışma veya etkinlik organizasyonlarına (TÜBİTAK, bilim fuarı… vb.) özellikle ilçe takımlarının katılması sağlanır.

8. Fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerinden en az iki farklı disiplinin kazanımlarını birlikte ilişkilendiren, çözüm yollarının yaşantı yoluyla ortaya çıkmasını sağlayan disiplinler arası öğretim metodu olan STEM Eğitimi; BAUN (Balıkesir Üniversitesi) ve 17 Eylül Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde 18 ilçemizde ve il merkezinde birer tane olmak üzere toplam 19 STEM merkezi kurulur ve eğitim sistemimize kazandırılır.

9. Tüm öğretmenlerimiz, öğretim-yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirilir; öğretmenlerimizin teknolojik, pedagojik alan bilgisini geliştirecek hizmet içi eğitim etkinliklerine (Fatih projesi, EBA eğitim semineri… vb.) katılımları sağlanır.

Değerler Eğitimiyle İlgili Esaslar

1. Akademik başarı ve kariyer, milli ve manevi değerlerimizden oluşan bir temele oturmadığı sürece yetişen insan kaynağından ülkemiz ve toplum adına bir fayda beklenemez. Yaşadığımız 15 Temmuz süreci bunu açıkça göstermiştir. Bunun için akademik başarının yanı sıra aidiyetlerini ve değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, kendine yeten, mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedef alır.

2. Ele alınan değer teması, uygulama örnekleri ve fotoğraflarıyla, okul/kurum web sitelerinde, çeşitli kitle iletişim araçlarında yayınlanarak kamuoyu desteği sağlanır.

3. Meslek Liselerinde ahilik kültürünün yaygınlaştırılması için meslek odalarıyla işbirliği yapılır.

4. Dezavantajlı sosyal ortamlardan gelen öğrenciler, okul komisyonu ve okul rehberlik servisi tarafından bireysel olarak takip edilip, gerekli tedbirler alınır. Bu öğrencilerin topluma kazandırılması için etkin çalışmalar yürütülür.

5. Okullarımıza örnek şahsiyetler davet edilir, değerler eğitimi temalarıyla ilgili münazara, konferans, panel vb. çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar kapsamında okullarımızda en az ayda 1 faaliyet yapılır.

6. Değerler eğitimi yalnızca nasihat dili üzerine kurgulanmayıp, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi esas alınır. Bu amaçla kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlenir.

 

Sosyal-Kültürel-Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerle İlgili Esaslar

1. Öğretmen, öğrenci ve velilerin tamamını içine alacak şekilde geziler, sosyal-kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler düzenlenerek eğitimin tüm paydaşlarının motivasyonları artırılır, okula aidiyet kazandırılır.

2. Kültürel ve sanatsal alanlarda yetenekli öğrenciler tespit edilip, yetenekleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizce açılacak sanat kurslarıyla desteklenir.

3. Doğaya karşı duyarlılığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenlenir.

4. Toplumda dezavantajlı, risk altında bulunan öğrenci ve ailelerinin diğer öğrenci ve aileleri ile ortak faaliyetlere katılımı sağlanır.

5. İl genelinde tüm kademelerde, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için okul yönetimleri tarafından yapılacak planlamayla haftada 2 gün 20’şer dakika kitap okuma etkinliği yapılır.

6. BENGİ kapsamında Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülecek ortak projelerle il genelindeki tüm öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı sağlanır. Branşlarına göre yetenekli öğrenciler keşfedilerek desteklenir.

 

Okul Aile Toplum Çalışmalarıyla İlgili Esaslar

1. Her öğretmen, öğrenci ve veli BENGİ’nin etkin bir katılımcısıdır. Ailelere yönelik yapılan eğitim faaliyetleri yanında sosyal/kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenerek velilerin aktif olarak katılımları sağlanır. Özellikle öğrenciyle velinin takım oluşturabileceği yarışmalar/etkinlikler (kitap okuma, bocce, fotoğrafçılık vb.) okullar tarafından düzenlenir.

2. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından veli ziyaretleri, veli görüşmeleri planlanır. Okul-veli işbirliği etkin hale getirilir.

3. Velilerimizin okullarda düzenlenecek etkinliklerde daha aktif rol almalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimleri tarafından velilere sosyal ödüllendirme yapılıp, okulların resmi paylaşım sitelerinden yayınlanması sağlanır.

4. Yetim, öksüz ve parçalanmış aile çocuklarının sağlıklı gelişiminin desteklenmesi için ailenin diğer bireyleriyle işbirliği yapılır.

5. Öğrencinin sağlıklı gelişimi ve kitap okuma alışkanlığına katkı sağlamak için ilkokul öğrencisi velileri ile sınıf öğretmenleri arasında “BENGİ Veli Sözleşmesi” imzalanır. Evde çocuk aile bireylerinden herhangi biriyle “Ailemle Okuyorum” etkinliği kapsamında hafta içi her gün bir saat kitap okur.

6. Her sene sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerin çalışmalarının sergilendiği geniş kapsamlı şenlikler yapılır.

7. Milli Eğitim Bakanlığının 08.09.2016 tarih ve 88013337-821.99-E.9706402 sayılı protokolü gereği “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi il genelinde uygulanır.

8. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak faaliyetlerle öğrencilerimize teknoloji etiği kazandırma çalışmaları yapılır.

altieylul10meb.gov.tr Bahçelievler Mahallesi Sanat Okulu caddesi No1/18 Altıeylül / BALIKESİR - 0 266 244 45 11 / 95 / 99

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.